Logo

La palabra más larga del mundo

Acetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminyl- phenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyl- aspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinyl- threonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanyl- glutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonyl- glutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyl- tryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalyl- arginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyl- arginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucyl- threonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonyl- arginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamyl- asparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucyl- asparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycyl- threonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonyl- phenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophyl- threonylserylalanylprolylalanylserine.

Con 1185 letras es la palabra más larga del mundo.

Si consigues leerla, harto difícil, habrás leido el término químico del tabaco en lengua inglesa.

 

Errores Históricos [All Rights Reserved]